โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) หลักสูตร “นักจัดการโลจิสติกส์มืออาชีพสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อการนำเข้าส่งออก”

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) หลักสูตร “นักจัดการโลจิสติกส์มืออาชีพสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อการนำเข้าส่งออก”คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หัวข้อเรื่อง ความรู้การนำเข้าส่งออก กระบวนการพิธีการศุลกากร (ก่อน-หลัง) สิทธิรับรองแหล่งกำเนิดของสินค้า ให้แก่ประชาชน จำนวน 44 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรด้านนักจัดการโลจิสติกส์มืออาชีพสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อการนำเข้าส่งออกให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายจิรยุทธ์ เตียวสมบูรณ์กิจ ผศ.ดร.จิราวรรณ สมหวัง อ.กิตติวัลย์ ทองอร่าม และอาจารย์กฤษณะ ย้อมสี เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 8 อาคาร 22 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี