สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) หลักสูตร “นักจัดการโลจิสติกส์มืออาชีพสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อการนำเข้าส่งออก”

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) หลักสูตร “นักจัดการโลจิสติกส์มืออาชีพสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อการนำเข้าส่งออก”คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยเรียนรู้จากสถานประกอบการณ์จริงเพื่อเก็บข้อมูลที่สำคัญจัดทำโครงการพิเศษ 1 ให้แก่ประชาชน จำนวน 44 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรด้านนักจัดการโลจิสติกส์มืออาชีพสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อการนำเข้าส่งออกให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ บริษัทเพชรสยามพิพัฒน์ธัญญา จำกัด จังหวัดอ่างทอง