ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

วันที่ 3 กันยายน 2566 ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธีเปิดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการ จำนวน 23 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาเตรียมความพร้อมสู่โลกแห่งอาชีพ และมีจิตสำนึกที่ดีต่อการประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ และพร้อมที่จะรับใช้สังคมต่อไป อีกทั้งยังมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนคิดนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดย ผศ.ดร.ณัฎฐชา หน่อทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผศ.นฤมลวรรณ สุขไมตรี รองคณบดีฝ่ายบริหาร และพิธีผูกข้อมือและมอบของที่ระลึกคณะวิทยาการจัดการให้แก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 8 อาคาร 22 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี