ประชุมชี้แจงการจัดทำคำของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการจัดทำคำของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 คณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้าสาขา หัวหน้าวิชาเอก ตัวแทนสาขา และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom meeting