โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคพิเศษ (กศ.บป.)ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 21 พฤษภาคม 2566 ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคพิเศษ (กศ.บป.)ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ จัดให้แก่นักศึกษา ภาคพิเศษ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการจัดการ จำนวน 80 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและเสริมสร้างสมรรถนะ ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โดยมี ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย โอกาสนี้จัดให้มีพิธีผูกข้อมือและมอบของที่ระลึกคณะวิทยาการจัดการให้แก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น8 อาคาร 22 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

previous arrow
next arrow
Slider