โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคพิเศษ (กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 16 กันยายน 2566 ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคพิเศษ (กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ให้แก่นักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการ จำนวน 34 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติจนในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ถูกต้อง โดยมี ผศ.อัมราภรณ์ เพชรวาลี และผศ.นฤมลวรรณ สุขไมตรี เป็นวิทยากรบรรยายสมุดบันทึกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและคู่มือการจัดทำสารนิพนธ์ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 8 อาคาร 22 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

previous arrow
next arrow
Slider