โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของวิสาหกิจชุมชนบ้านอ่าวกระโจม ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของวิสาหกิจชุมชนบ้านอ่าวกระโจม ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ โดยมี นางรภัส์วรีญ์ เทียมทันพร ประธานกลุ่มแหล่งเรียนรู้ผลิตภัณฑ์แปรรูปบ้านบางวัว และ อ.กิตติวัลย์ ทองอร่าม ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นวิทยากรอบรม สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2566 ในรูปแบบการอภิปรายและการฝึกปฏิบัติการด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพืชสมุนไพรด้วยการแปรรูป ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการให้บริการวิชาการ เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as a Market place ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านอ่าวกระโจม ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

previous arrow
next arrow
Slider