เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 5 พฤษภาคม 2566 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
5 พฤษภาคม 2566
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี