สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบันฑิต วิชาเอกการจัดการ วิชาเอกการตลาด วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ และวิชาเอกการจัดการธุรกิจดิจิทัล ณ ห้องช่อยูงทอง ชั้น 2 อาคาร 22 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

previous arrow
next arrow
Slider