สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ จัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2565

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ จัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom meeting

previous arrow
next arrow
Slider