สาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ จัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ จัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ ณ ห้องพักอาจารย์ชั้น 7 อาคาร 22 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

previous arrow
next arrow
Slider