ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยคณบดี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ อาจารย์ และหัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยคณบดี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ อาจารย์ และหัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล โดยมี ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานในพิธีลงนาม มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพของอาจารย์ นักศึกษา และส่งเสริม สนับสนุน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพร่วมกันของทั้งสองฝ่ายณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

previous arrow
next arrow
Slider