ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย รองคณบดีและบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ บิดา ของ ผศ.ดร.จิราวรรณ สมหวัง ณ วัดศรีเอี่ยม จ.กรุงเทพมหานคร

วันที่ 21 พฤษภาคม 2566 ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ บิดา ของ ผศ.ดร.จิราวรรณ สมหวัง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ ณ วัดศรีเอี่ยม จ.กรุงเทพมหานคร