ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา
บัณฑิตมีภูมิรู้ คู่คุณธรรม สรรค์สร้างสังคม

วิสัยทัศน์
บัณฑิตมีคุณภาพ สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
2. ส่งเสริม สนับสนุน บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3. พัฒนาท้องถิ่นด้วยการบูรณาการการวิจัย ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม ด้วยนวัตกรรม
4. ส่งเสริม รักษา สืบสาน ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
5. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล