ประวัติ

คณะวิทยาการจัดการ ตั้งอยู่ที่อาคาร 22 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เดิมชื่อภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2527) ให้มีการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูใหม่เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2527 โดยให้เพิ่มคณะวิชาวิทยาการจัดการ เพื่อให้การศึกษาในสาขาวิชาชีพอื่นนอกเหนือไปจากสาขาวิชาชีพครูที่เคยเป็นภารกิจหลักแต่เดิมของวิทยาลัยครู เมื่อได้มีการแบ่งส่วนราชการใหม่ในวิทยาลัยครูแล้ว กรมการฝึกหัดครูได้เชิญวิทยาลัยครูทั้ง 36 แห่ง เข้าร่วมประชุมเพื่อซักถามถึงความพร้อมในเปิดสอน ในปีแรก โดย ผศ.สมัย รื่นสุข ผู้แทนของวิทยาลัยครูเทพสตรีซึ่งทำหน้าที่แทน รศ.สุรพันธ์ ยันต์ทอง อธิการบดี ในเวลานั้น ท่านเลือกที่จะเปิดสอนโปรแกรมวิชาการจัดการสำนักงาน ระดับอนุปริญญา 2 ปี และภาควิชาเศรษฐศาสตร์และการเมืองได้แยกตัวออกมาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาสังกัดคณะวิชาวิทยาการจัดการ โดยมี ผศ.สมพร พวงเพ็ชร์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา และผู้บริหารของวิทยาลัยครูเทพสตรีได้มอบหมายให้ อาจารย์ปัญญา อนันตธนาชัย ซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นพี่เลี้ยงและเป็นผู้จัดเตรียมบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ฯลฯ ไว้สำหรับการดำเนินการ และเริ่มจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2528 เป็นปีแรก
ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้เสนอขอพระราชทานนามใหม่แก่วิทยาลัยครูทั่วราชอาณาจักร ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 ว่า “สถาบันราชภัฏ” (อันมีความหมายว่า คนของพระราชาหรือข้าราชการ) จนกระทั่งในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธย พ.ร.บ.สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 และสำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 112 ตอนที่ 4 ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2538 สถาบันราชภัฏสามารถเปิดสอนในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีได้ทำให้สถานภาพขององค์การเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ชื่อส่วนราชการ โครงสร้างองค์การ ตำแหน่งทางการบริหารและอื่น ๆ คณะวิชาวิทยาการจัดการเปลี่ยนเป็น “คณะวิทยาการจัดการ” หัวหน้าคณะวิชาเปลี่ยนเป็น “คณบดี” ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏเทพสตรีได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีสถานะเป็นนิติบุคคล ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 2ก 14
การบริหารงานของคณะวิทยาการจัดการ ระหว่าง พ.ศ.2538 – 2541 บริหารงานในรูปแบบของภาควิชา โดยมีภาควิชาต่าง ๆ ดังนี้
1. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
2. ภาควิชาบริหารธุรกิจและการสหกรณ์
3. ภาควิชาการตลาด
4. ภาควิชาการเงินและการบัญชี
5. ภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
พ.ศ. 2539 โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้โอนจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาสังกัดคณะวิทยาการจัดการอีก 1 โปรแกรมวิชา จึงทำให้คณะวิทยาการจัดการประกอบด้วย 5 ภาควิชากับอีก 1 โปรแกรมวิชา
การบริหารงานวิชาการของคณะ โดยมีส่วนราชการเป็นภาควิชามานานกว่า 20 ปี ได้พบข้อจำกัดหลายประการ คณะกรรมการสภาสถาบันสถาบันราชภัฏ (คสส.) จึงมีมติเมื่อ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 ให้การบริหารภายในคณะต่าง ๆ ของสถาบันราชภัฏเป็นแบบโปรแกรมวิชา เพราะเห็นว่าแนวคิดนี้จะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานวิชาการและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกันได้อย่างเต็มศักยภาพ สถาบันราชภัฏเทพสตรีจึงได้นำเสนอต่อสภาสถาบันราชภัฏเทพสตรี และสภาฯ ได้มีมติให้การประชุมครั้งที่ 7/2541 วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2541 เห็นชอบให้สถาบันราชภัฏ เทพสตรีดำเนินการบริหารงานคณะในรูปแบบโปรแกรมวิชาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นไป ประกอบด้วย 6 โปรแกรมวิชา ดังนี้
1. โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ
2. โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
3. โปรแกรมวิชาการบัญชีและการเงิน
4. โปรแกรมวิชาการตลาด
5. โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
6. โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ต่อมาในปี 2548 สถาบันราชภัฏได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยและได้เปลี่ยนการบริหาร งานวิชาการ จาก โปรแกรมวิชา เป็น สาขาวิชา และในปี 2551 คณะวิทยาการจัดการได้ขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินโครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการการคลัง) ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี โดยมีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการคลัง เป็นบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับนักศึกษาในโครงการดังกล่าวที่เข้าเรียนในปีงบประมาณ 2551 เป็นบุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่น และตั้งแต่ในปีการศึกษา 2551 คณะวิทยาการจัดการมีสาขาวิชารับผิดชอบจัดการเรียนการสอน 10 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการกีฬา และนันทนาการ และสาขาวิชาการจัดการการคลังและต่อมาในปีการศึกษา 2545 คณะวิทยาการจัดการได้มีการปรับหลักสูตรใหม่ และมีการปรับเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาที่ทำการเปิดสอน ดังนี้
1. สาขาวิชาการจัดการ
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3. สาขาวิชาการตลาด
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
6. สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
7. สาขาวิชาการบัญชี
8. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
9. สาขาวิชาการจัดการ (ระดับบัณฑิตศึกษา)

ในปีการศึกษา 2555 งดรับนำศึกษาสาขาวิชาการจัดการการคลัง และได้มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ 2 หลักสูตร คือ
1. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)
2. สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)

ปีการศึกษา 2557 ได้ปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) และงดรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)

ปีการศึกษา 2558 มีการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2559 จำนวน 8 หลักสูตร ได้แก่
1. สาขาวิชาการจัดการ
2. สาขาวิชาการตลาด
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
5. สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
6. สาขาวิชาการบัญชี
7. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
8. สาขาวิชาการจัดการ (ระดับบัณฑิตศึกษา)
ปีการศึกษา 2559 มีการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2560 จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่
1. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
2. สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

ปีการศึกษา 2563 มีการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2564 จำนวน 6 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
2. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
5.1 วิชาเอกการจัดการ
5.2 วิชาเอกการตลาด
5.3 วิชาเอกการจัดการธุรกิจดิจิทัล
5.4 วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
6. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล

ปีการศึกษา 2565 มีการจัดทำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)

การบริหารงานของคณะวิทยาการจัดการ มีรูปแบบการบริหารจากเป็นภาควิชาต่อมาเปลี่ยนเป็นโปรแกรมวิชาและในปัจจุบันเป็นสาขาวิชา โดยมีคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุดทำการบริหารทั้งด้านบุคลากร แผนงาน/โครงการ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ตั้งแต่ปี 2528 ถึงปัจจุบัน ได้แก่
1. ผศ.สมพร พวงเพ็ชร์ พ.ศ. 2528 – 2529
2. ผศ.สมพร พวงเพ็ชร์ พ.ศ. 2530 – 2533
3. ผศ.พิชัย เพชรรักษ์ พ.ศ. 2534 – 2537
4. ผศ.สมพร พวงเพ็ชร์ พ.ศ. 2538 – 2541
5. รศ.สมพร พวงเพ็ชร์ พ.ศ. 2542 – 2546
6. ผศ.ชวัชร์ ยิ้มพงษ์ พ.ศ. 2546 – 2547
7. ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ พ.ศ. 2548 – 2556
8. ผศ.ธนิดา ภู่แดง 9 มีนาคม 2556 – 8 มีนาคม 2564
9. ผศ.พรรณนิภา เดชพล 9 มีนาคม 2564 – ปัจจุบัน