ประชุมหารือการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท ในการนำนักศึกษา และผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์อัจฉริยะ (Reskill – Upskill – New skill)

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ร่วมให้การต้อนรับ คุณประมวล นิลนาค พาณิชย์จังหวัดชัยนาท และคณะ ในการร่วมประชุมหารือการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท ในการนำนักศึกษา และผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์อัจฉริยะ (Reskill – Upskill – New skill) กิจกรรมการยกระดับและสร้างผู้ประกอบการทุกช่วงวัยสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ ณ ห้องช่อยูงทอง ชั้น 2 อาคาร 22 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

previous arrow
next arrow
Slider