ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 9/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องช่อยูงทอง ชั้น 2 อาคาร22 คณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 15 กันยายน 2566 ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 9/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องช่อยูงทอง ชั้น 2 อาคาร22 คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุม 2 ใน 3
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ พิจารณาแผนบริหารกรอบอัตรากำลังสาขาวิชาการบัญชี /พิจารณาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
previous arrow
next arrow
Slider