ประชุมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2566

ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการประชุมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยคณบดี และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องช่อยูงทอง ชั้น 2 อาคาร 22 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี