ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคพิเศษ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคพิเศษ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการ จำนวน 26 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติจนในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ถูกต้อง โดยมี ผศ.กฤดาพรรณ ปานทองคำ และผศ.คชา ศัยยกุล เป็นวิทยากรบรรยายสมุดบันทึกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและคู่มือการจัดทำสารนิพนธ์ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 8 อาคาร 22 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

previous arrow
next arrow
Slider