นโยบาย

1. พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ทันสมัย หลอมรวมหลักสูตรสหวิทยาการ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) จัดการศึกษาหลากหลายรูปแบบ ด้วยระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) เพื่อรองรับการศึกษาตลอดชีวิต ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก โดยผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้และทักษะทางวิชาชีพตามศาสตร์ ทักษะทางดิจิทัล ทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ทักษะชีวิต เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก (Growth Mindset) การปรับตัวในการทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุขตามบริบทสังคม เพื่อให้บัณฑิตมีงานทำ มีอาชีพ และเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนพัฒนาตนเอง ทั้งทักษะทางวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การเข้าสู่ตำแหน่งงานและตำแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น ตามพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษานำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้พัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ ฐานราก สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น
4. การสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคีเครือข่ายทางวิชาการ วิชาชีพ และท้องถิ่น เชื่อมโยงสายสัมพันธ์ของบุคลากรกับศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า
5. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเกื้อกูล ส่งเสริมวิธีการทำงานเชิงสร้างสรรค์ จัดสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงานให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน