ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวจินตนา การสี พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวจินตนา การสี พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ