การดำเนินการจัดทำหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะวิทยาการจัดการ และการเปิดศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (Transport Safety Manager : TSM)

ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย รองคณบดีหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หัวหน้าวิชาเอกต้อนรับ ดร.ศุภลักษณ์ ปาลกะวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลายพาดกรณ์ จำกัด และคุณสุชิน เมฆะสุวรรณ์โรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลายพาดกรณ์ จำกัด เพื่อหาแนวทางเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ โดยมีประเด็นหารือได้แก่ การดำเนินการจัดทำหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะวิทยาการจัดการ และการเปิดศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (Transport Safety Manager : TSM) ณ ห้องช่อยูงทอง ชั้น 2 อาคาร 22 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี