[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  
รายชื่อนักศึกษา  
 

คลิ๊กเพื่อดูรายชื่อนักศึกษาและคลิ๊กข้อความใดๆอีกครั้งเพื่อย่อ


นักศึกษารหัส 511944101
51194410102
นางสาว
สุธิดา
เทียนประทีป
51194410103
นางสาว
 ภัทรา
 แก้วกูร
51194410104
นางสาว
 ขัตติยา
 วงษ์พันธ์
51194410105
นางสาว
 ฐิติชญา
เกตุบุผผา
51194410106
นางสาว
 สุภาพร
ธนกาญจน์กุล
51194410108
นาย
 ปกรณ์เกียรติ์
แก้วคง
51194410109
นางสาว
 นลินี
เปลี่ยนเจริญ
51194410112
นาย
ลัญฉกร
ใยไหม
51194410113
นาย
 นิติ
อาสกุล
51194410114
นางสาว
 จุฑามาศ
จงธรรม
51194410115
นางสาว
 ศุทธินี
ประจวบสุข
51194410116
นาย
 กัญญาพักตร์
สีทาจันทร์
51194410117
นาย
 เอกราช
รุ่งเรือง
51194410118
นาย
 ศุภกร
พวงโต
51194410120
นางสาว
 จีรวรรณ
บุญเป็นเดช
51194410121
นาย
 สุทธิลักษณ์
ปฐมทศพร
51194410122
นางสาว
 จรรยา
ท่าไคร้
51194410123
นาย
 มนตรี
คูหา
51194410125
นางสาว
 กาญจนา
ท้องน้อย
51194410126
นางสาว
 นิภาภรณ์
ปานนิล
51194410132
นาย
 คิมปกรณ์
ปรอดครบุรี
51194410133
นาย
 ธวัชชัย
ดวงเกิด
51194410137
นางสาว
 จิตติมา
รุจิวรรณ
51194410138
นางสาว
 จิราภรณ์
พหลยุทธ
51194410141
นางสาว
 สุริษา
ปานทอง
51194410145
นางสาว
 ภัทราวดี
ผดุงใจ
51194410146
นางสาว
 ชัญชณภรณ์
คำมีรักษ์

นักศึกษารหัส 521944101
52104410101
นางสาวดีสณี ซื่อต่อวงษ์
52104410102
นางสาวนัฐญา แจ่มจ่าย
52104410103
นายพลากร ไขว้คำ
52104410105
นายจิรเมธ ขำเดช
52104410109
นางสาวพีรดา บุญกอง
52104410110
นางสาวมนทิรา เกิดสันเทียะ
52104410111
นางสาวสลิตา ฉิมวรัตน์
52104410112
นางสาวปราณี สร้อยวงษ์
52104410113
นายพชรพล แสนทวี
52104410115
นางสาวนัฐพร วงษ์เปี่ยม
52104410117
นางสาวอรพรรณ ตันติวงษ์
52104410120
นางสาวกัณฐมณี รักซ้อน
52104410121
นางสาววนัชพร ศิริประทุม
52104410122
นางสาวภาวิณี แสงเสน
52104410123
นางสาวดวงจันทร์ จำปาเงิน
52104410125
นางสาวอินทิรา เม่นน้อย
52104410127
นางสาวนุสรา เนืองนิตย์
52104410129
นางสาวนิรัชพร ภู่ทอง
52104410130
นายรัชชาพงษ์ จอมใจ
52104410131
นายอนุวัฒน์ กรเที่ยงธรรม

นักศึกษารหัส 531944101
53104410103
นางสาวสุดารัตน์ ตาวงษ์
53104410104
นางสาวกิตติยา ทับพุ่ม
53104410108
นางสาววีณา จำปี
53104410111
นางสาวจุฑามาศ ผูกโพธิ์
53104410112
นางสาวกาญจนารัตน์ โล่คุณสมบัติ
53104410113
นางสาวณัฐกฤตา ธรรมธร
53104410118
นางสาวสุนัชชา ผิวเณร
53104410119
นายรรัฏฐกร เจ้าสกุลสิทธิ์
53104410120
นางสาวสิวลี สิงห์สวัสดิ์
53104410121
นายธันยากร สาระลึก
53104410122
นางสาวธนพร สุขสงัด
53104410124
นายอภิชล จุฑะสุวรรณ์
53104410125
นางสาววรรณชรี อินทร์เอม
53104410126
นายกัมพล ชูรัศมี
53104410127
นางสาวรัตนา หินอินทร์
53104410128
นางสาวศรัญภัทร วงษ์ลี
53104410129
นายปัญญาศักดิ์ ชัยวัฒน์อุดม
53104410132
นายโสภณ เกลียวทอง
53104410133
นางสาวนารีรัตน์ ภักดีชื่น
53104410135
นางสาวนิตยา ขอรสกลาง
53104410136
นางสาววรวรรณ กัณหา
53104410137
นายอนุวัตร กิ่งแก้ว
53104410138
นายพณรัฐ ชมทวี
53104410141
นายเอกชัย สีกรณ์
53104410145
นายเกียรติศักดิ์ บุณรักษา
53104410147
นายธนาชัย สายพานิชย์
53104410148
นายสนธิชัย ฤทธิแผลง
53104410151
นางสาวสิรินารถ พรพิสุทธิ์
53104410153
นางสาวมลฤดี ตลับเงิน
53104410157
นายพงษ์ธร พิมพโมทย์
53104410158
นายสาธิต นุ่มเกตุ
53104410161
นายวชิระ เสริฐธิกุล
53104410167
นางสาวพิมพ์ชนก นนทะ


  
สาขานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50