[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
งานวิจัย
แผนคณะวิทยาการจัดการ
แผนพัฒนาคุณภาพ
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
และธุรกิจบริการ
สาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
สาขาบริหารธุรกิจ
การกำหนดเป้าหมาย
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการเงิน
และการธนาคาร
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการ
แผน
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
แผนการจัดการความรู้
การจัดการความรู้ (KM)
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
- การตลาด
- การจัดการ
-การบริหารทรัพยากรมนุษย์
และองค์การ
- การจัดการธุรกิจดิจิทัล
- การจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
การบัญชี
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตร์ดิจิทัล
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
หลักสูตรปบัญญาโท
ปริญญาโท (MBA)
LINK
ค้นหาจาก google
แปลภาษาจาก google
ป้อนข้อความ :


  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ผศ.นฤมลวรรณ สุขไมตรี พร้อมด้วยบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมการอบรมการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ซึ่งจัดโดยสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
โดย : admin
เข้าชม : 12
ศุกร์์ ที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ผศ.นฤมลวรรณ สุขไมตรี พร้อมด้วยบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมการอบรมการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ซึ่งจัดโดยสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมี ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่หรือเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 วิธีปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวง หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจาก คุณณปภัช เพ็งมณี นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ) สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมหลวงสรศักดิ์ ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีNot Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพให้แก่ผู้เข้าร่วมประกวด ดาว เดือน ดาวจรัสฟ้า คณะวิทยาการจัดการ 11/ส.ค./2565
      ศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมตามศาสตร์พระราชา สำหรับนักศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 7 8/ส.ค./2565
      ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณบดี ภาคีเครือข่ายวาระพิเศษ เพื่อหารือการจัดตั้งสภาคณบดีวิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจแห่งประเทศไทย กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 8/ส.ค./2565
      ผศ.ดร.ณัฏฐชา หน่อทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมตามศาสตร์พระราชา สำหรับนักศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 6 8/ส.ค./2565
      ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะวิทยาการจัดการ 8/ส.ค./2565