[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
งานวิจัย
แผนคณะวิทยาการจัดการ
แผนพัฒนาคุณภาพ
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
และธุรกิจบริการ
สาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
สาขาบริหารธุรกิจ
การกำหนดเป้าหมาย
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการเงิน
และการธนาคาร
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการ
แผน
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
แผนการจัดการความรู้
การจัดการความรู้ (KM)
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
- การตลาด
- การจัดการ
-การบริหารทรัพยากรมนุษย์
และองค์การ
- การจัดการธุรกิจดิจิทัล
- การจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
การบัญชี
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตร์ดิจิทัล
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
หลักสูตรปบัญญาโท
ปริญญาโท (MBA)
LINK
ค้นหาจาก google
แปลภาษาจาก google
ป้อนข้อความ :


  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมการใช้โปรแกรมเพื่อการคีย์ใบขน
โดย : admin
เข้าชม : 8
จันทร์ ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมการใช้โปรแกรมเพื่อการคีย์ใบขน ขั้นตอนการนำเข้าสินค้ากับบริษัทชิบปิ้งและ Logistics และการใช้โปรแกรมเพื่อการคีย์ใบขน ขั้นตอนการส่งออกสินค้ากับบริษัทชิบปิ้งและ Logistics มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และมีทักษะที่หลายหลาย (Multi-skill) ในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21โดยมีคุณเนตรดาว ธีระพัฒนวณิชย์ และคุณธนพร สีทอง เป็นวิทยากร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom meeting
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพให้แก่ผู้เข้าร่วมประกวด ดาว เดือน ดาวจรัสฟ้า คณะวิทยาการจัดการ 11/ส.ค./2565
      ศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมตามศาสตร์พระราชา สำหรับนักศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 7 8/ส.ค./2565
      ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณบดี ภาคีเครือข่ายวาระพิเศษ เพื่อหารือการจัดตั้งสภาคณบดีวิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจแห่งประเทศไทย กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 8/ส.ค./2565
      ผศ.ดร.ณัฏฐชา หน่อทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมตามศาสตร์พระราชา สำหรับนักศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 6 8/ส.ค./2565
      ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะวิทยาการจัดการ 8/ส.ค./2565