[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
สาขาที่เปิดสอน
งานกิจการนักศึกษา

LINK
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง


ค้นหาจาก google

  
ปรัชญา / วิสัยทัศน์   
 

ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตให้มีภูมิรู้ เคียงคู่คุณธรรม  ก้าวทันวิทยาการ สรรสร้างสังคม

วิสัยทัศน์ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม
2. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้  ด้านบริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ส่งเสริมด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
4. ส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์
        1. บัณฑิตมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล ประชาชนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
        2. งานวิจัยมีคุณภาพตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและมีมาตรฐานระดับสากล
        3. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตบริการได้รับการเรียนรู้และสืบสาน
        4. สร้างความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
        5. ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นได้รับการส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ทั้งระดับท้องถิ่น และสากล
        6. การบริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล