[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
สาขาที่เปิดสอน
งานกิจการนักศึกษา

LINK
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง


สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 4/มิ.ย./2561
ผู้ใช้งานขณะนี้ 5 IP
ขณะนี้
5 คน
สถิติวันนี้
115 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
123 คน
สถิติเดือนนี้
3731 คน
สถิติปีนี้
3731 คน
สถิติทั้งหมด
41627 คน
IP ของท่านคือ 184.72.102.217
(Show/hide IP)
ศิลปและวัฒนธรรม
สรุปโครงการศิลป 2562
สรุปเล่มโครงการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
 
 

  
ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์   
 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยมองค์การ พันกิจ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 
1. ปรัชญา
            บัณฑิตมีภูมิรู้  คู่คุณธรรม   สรรค์สร้างสังคม
 
2. วิสัยทัศน์
ผู้นำด้านวิทยาการ สืบสานการพัฒนาท้องถิ่น
 
3. อัตลักษณ์ (วจก)
            ว  วิทยาการเลิศ (มีความเป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ)  
            จ  จัดการเยี่ยม (นำความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการที่เป็นระบบและสร้างสรรค์)
            ก  เก่งปฏิบัติ (ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ และบูรณาการศาสตร์สู่ชุมชนท้องถิ่น โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม) 
 
4. เอกลักษณ์
            “นำความรู้และภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น”
           
5. ค่านิยมองค์การ
            ทำงานเป็นทีม   ให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน สานสัมพันธภาพ ซื่อสัตย์โปร่งใส  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
 
6. พันธกิจ
            6.1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม
            6.2 พัฒนาวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
            6.3 วิจัย บริการวิชาการ สืบสานพระบรมราโชบาย และสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
            6.4 ส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
            6.5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 
7. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (MSTRU)
            คณะวิทยาการจัดการ มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข รักษ์ท้องถิ่นและมีความเป็นไทย โดยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้
MSTRU คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
คณะวิทยาการจัดการ
M = Moral  (คุณธรรม จริยธรรม) 1. มีคุณธรรม จริยธรรมในการทำงานต่อวิชาชีพและเป็นพลเมืองที่ดี
S = Skill (ทักษะ) 2. มีความรอบรู้ทางวิชาการในศาสตร์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
3. มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจ
4. การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่สามได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
T = Technology and innovation (เทคโนโลยีและนวัตกรรม) 5. มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
R =Social Responsibility
(ความรับผิดชอบต่อสังคม)
6. มีจิตสำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นมีจิตสาธารณะและยึดถือปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิต
U =Unity (ความเป็นหนึ่งเดียว) 7. มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับบริบททางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม และมีภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข