[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ค้นหาจาก google
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
- การตลาด
- การจัดการ
-การบริหารทรัพยากรมนุษย์
และองค์การ
- การจัดการธุรกิจดิจิทัล
- การจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
การบัญชี
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตร์ดิจิทัล
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
หลักสูตรปบัญญาโท
ปริญญาโท (MBA)
งานวิจัย
แผนคณะวิทยาการจัดการ
การจัดการความรู้ (KM)
LINK
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 4/มิ.ย./2561
ผู้ใช้งานขณะนี้ 3 IP
ขณะนี้
3 คน
สถิติวันนี้
325 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
332 คน
สถิติเดือนนี้
9394 คน
สถิติปีนี้
67486 คน
สถิติทั้งหมด
229954 คน
IP ของท่านคือ 3.236.237.61
(Show/hide IP)

  
ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์   
 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์การ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ นโยบาย คณะวิทยาการจัดการ
 
 
ปรัชญา
          บัณฑิตมีภูมิรู้  คู่คุณธรรม   สรรค์สร้างสังคม
 
วิสัยทัศน์
          บัณฑิตมีคุณภาพ  สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
2. ส่งเสริม สนับสนุน บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3. พัฒนาท้องถิ่นด้วยการบูรณาการการวิจัย ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม ด้วยนวัตกรรม
4. ส่งเสริม รักษา สืบสาน ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
5. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 
 
ค่านิยมองค์การ
          พัฒนาคณะสู่องค์กรคุณภาพ มีบรรยากาศทางวิชาการ มีความสุขในการทำงาน ให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม การมีส่วนร่วมของบุคลากรและนักศึกษา
 
เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
         มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 
อัตลักษณ์คณะวิทยาการจัดการ
         ว (วิทยาการเลิศ)  
         จ (จัดการเยี่ยม)
         ก (เก่งปฏิบัติ)
 
นโยบาย
         1. พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ทันสมัย หลอมรวมหลักสูตรสหวิทยาการ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) จัดการศึกษาหลากหลายรูปแบบ ด้วยระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) เพื่อรองรับการศึกษาตลอดชีวิต ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก โดยผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้และทักษะทางวิชาชีพตามศาสตร์ ทักษะทางดิจิทัล ทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ทักษะชีวิต เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก (Growth Mindset) การปรับตัวในการทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุขตามบริบทสังคม เพื่อให้บัณฑิตมีงานทำ มีอาชีพ และเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
         2. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนพัฒนาตนเอง ทั้งทักษะทางวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การเข้าสู่ตำแหน่งงานและตำแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น ตามพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
         3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษานำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้พัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ ฐานราก สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น
         4. การสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคีเครือข่ายทางวิชาการ วิชาชีพ และท้องถิ่น เชื่อมโยงสายสัมพันธ์ของบุคลากรกับศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า
         5. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเกื้อกูล ส่งเสริมวิธีการทำงานเชิงสร้างสรรค์ จัดสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงานให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
 
(ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564)